Услуги

Траурна агенция ИВА предлага цялостна организация на погребение в старо и ново гробно място. При погребение в старо гробно място е необходимо всички наследници на собственика на гроба да дадат съгласието си. Ако нямате стар гроб погребението се извършва на ново гробно място.
Необходими документи за погребение:
1. Съобщение за смърт
2. Смъртен акт
При погребение в нов гроб, за ползването му през първите 8 години, не се заплаща общинска такса. Общинската такса може да бъде платена за вечни времена или определен брой години, след изтичане на гратисния период.
При наличие на платено старо гробно място, агенцията извършва издирване на гроба по представения документ.
Представител на агенцията оказва помощ за набавяне на необходимите документи
(съобщение за смърт, смъртен акт, служебни бележки и др.).
КРЕМАЦИЯ
Кремацията представлява изгаряне на тленните останки на покойника при температура 800 – 1000°С. Процесът се извършва в крематориума в гр. София, където тялото с ковчега се полага в специална камера. Останалият след кремацията прах се събира в урна. По желание на близките на починалия или по неговата собствена воля преживе, урната може да бъде положена в гроб или в ниша.
Необходими документи за кремация:
1. Препис-извлечение от Акт за смърт
2. Разрешение за кремация от лекаря, констатирал смъртта, с което декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.
3. Декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия за извършване на кремацията.
4. Документ удостоверяващ родствената връзка между починалия и заявителя на кремацията.

0888246914